Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ

여성 스포츠 스웨트 조끼 팬츠 세트

(Vận chuyển quốc tế khả dụng)
Visit Store
₫62,034 62034 ₫62,034
Thông Tin Cơ Bản
Tên sản phẩm 여성 스포츠 스웨트 조끼 팬츠 세트
Giá bán ₫62,034
Giá bán lẻ ₫62,034
Vận chuyển trong nước/quốc tế Vận chuyển quốc tế
Phương pháp thanh toán phí vận chuyển Chuyển phát
Phí vận chuyển Miễn phí
해외배송비 9000
Mua hàng đăng ký
Phương pháp mua hàng
Chu kỳ đăng ký

Giảm giá dịch vụ save

  • Khi thanh toán : giảm

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Thông Tin Tuỳ Chọn
사이즈

Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 10 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Thông số size

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
여성 스포츠 스웨트 조끼 팬츠 세트 수량증가 수량감소 62034 (  )
Giá(Số Lượng) : 0 (0 Sản phẩm)

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Ưu đãi


REVIEW

WRITE LIST

Không có bài đăng.

Q & A

WRITE LIST

Không có bài đăng.

PAYMENT INFO
Thông tin thanh toán hàng hóa
고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.  

무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.  
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.
DELIVERY INFO
thông tin vận chuyển
Phương Thức Vận Chuyển : Chuyển phát
Khu Vực Vận Chuyển : Trên toàn quốc
Phí Vận Chuyển : Miễn phí
Thời Gian Vận Chuyển : 3 - 7 ngày
hướng dẫn vận chuyển : 당일 오후 2시 이후 주문건의 경우 익일 주문서 확인 후 배송이 이루어집니다.
빠른 배송을 위해 준비되는 상품부터 부분 발송 진행 될 수 있습니다.
택배는 CJ대한통운, 우체국택배, 로젠택배로 진행됩니다.
배송비는 무료배송(원가딜 제외)이나, 도서 산간은 추가 배송비/도선료가 발생합니다.
결제완료 후 평균 2~4일(토요일 및 공휴일 제외) 이내에 배송 시작되며, 매장 수급 제품의 경우에는 7~10일정도 소요될 수 있습니다.

EXCHANGE INFO
Thông tin trao đổi và hoàn trả
교환 및 반품 주소
 - 서울특별시 강서구 양천로 532 615호 (더리브 아너비즈타워)
 
취소/교환/반품    
주문취소는 '주문접수' 상태에서만 가능합니다.
오프라인 동시판매로 인해 결제 후 재고부족으로 인한 품절 취소가 발생 될 수 있습니다.
교환/반품 접수는 수령 후 익일부터 사이트에서 직접 접수 가능하며, 제품 배송완료일로부터 7일 이내에만 가능합니다.(7일 이후는 반품 불가합니다)
'구매확정' 클릭한 경우 구매의사 반영이 되어 교환 및 반품이 불가능하니 이점 참고해주시기 바랍니다.
사이트 접수시 자동 CJ대한통운 회수 진행되며, 타택배 착불로 보내주시는경우 자동 반송됩니다.
(반송지: 서울특별시 강서구 양천로 532 615호 (더리브 아너비즈타워) 세일즈코어)
교환은 같은 제품에 한하여 사이즈만 가능합니다.
교환 접수 후 품절이 발생 될 수 있으며, 이로 인한 무상 환불처리는 불가능합니다.
같은 주문번호의 반품시에만 합포장 해주셔야 하며, 개별 포장시에는 추가 접수 요청을 해주셔야 가능합니다.(별도입고시 택배비 추가 발생)
맞교환은 불가능하며, 수령하신 상품이 반송지로 입고된 후 요청하신 교환상품이 배송됩니다.
사이즈 및 디자인, 색상으로 인한 반품은 제품의 불량이 아닌 부분으로 제품하자로 접수하여 보내주시는경우 택배비 차감 후 환불 진행되는점 참고부탁드립니다.
제품의 불량, 오배송으로 인한 교환/반품 시 택배비는 본사에서 부담하며, 상품 확인 후 처리해드리고 있습니다.
(수령 후 3일 내 고객센터 또는 1:1게시판으로 신청해주시기 바랍니다.)

교환/반품이 불가능한 경우
교환/반품 가능 기간을 초과하였을 경우
고객님의 귀책 사유로 상품이 훼손된 경우
시간의 경과 또는 일부 소비에 의해 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소된 경우
상품의 TAG, 스티커, 케이스 등을 훼손 및 분실한 경우
SERVICE INFO
hỏi thăm dịch vụ

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close