Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

큐브미 프로틴 큐브 40g x 14포

(Vận chuyển quốc tế khả dụng)
Visit Store
₫408,823 408823 ₫799,872
Thông Tin Cơ Bản
Tên sản phẩm 큐브미 프로틴 큐브 40g x 14포
Giá bán ₫408,823
Giá bán lẻ ₫799,872
Vận chuyển trong nước/quốc tế Vận chuyển quốc tế
Phương pháp thanh toán phí vận chuyển Chuyển phát
Phí vận chuyển Miễn phí
네이버가격비교 https://search.shopping.naver.com/catalog/30286945727
Mua hàng đăng ký
Phương pháp mua hàng
Chu kỳ đăng ký

Giảm giá dịch vụ save

  • Khi thanh toán : giảm

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Thông Tin Tuỳ Chọn
Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 0 hoặc ít hơn)

Thông số size

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
큐브미 프로틴 큐브 40g x 14포 수량증가 수량감소 408823 (  )
Giá(Số Lượng) : 0 (0 Sản phẩm)

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Ưu đãi
REVIEW

WRITE LIST

Không có bài đăng.

Q & A

WRITE LIST

Không có bài đăng.

PAYMENT INFO
Thông tin thanh toán hàng hóa
고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.  

무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.  
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.
DELIVERY INFO
thông tin vận chuyển
Phương Thức Vận Chuyển : Chuyển phát
Khu Vực Vận Chuyển : Trên toàn quốc
Phí Vận Chuyển : Miễn phí
Thời Gian Vận Chuyển : 3 - 7 ngày
hướng dẫn vận chuyển : - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.

EXCHANGE INFO
Thông tin trao đổi và hoàn trả
교환 및 반품 주소
 - [07563] 서울특별시 강서구 공항대로61길 29 (등촌동) 국제유통센터
 
교환 및 반품이 가능한 경우
 - 계약내용에 관한 서면을 받은 날부터 7일. 단, 그 서면을 받은 때보다 재화등의 공급이 늦게 이루어진 경우에는 재화등을 공급받거나 재화등의 공급이 시작된 날부터 7일 이내
  - 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 때에는 당해 재화 등을 공급받은 날 부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일이내
 
교환 및 반품이 불가능한 경우
 - 이용자에게 책임 있는 사유로 재화 등이 멸실 또는 훼손된 경우(다만, 재화 등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우에는 청약철회를 할 수 있습니다)
  - 이용자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 재화등의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 복제가 가능한 재화등의 포장을 훼손한 경우
  - 개별 주문 생산되는 재화 등 청약철회시 판매자에게 회복할 수 없는 피해가 예상되어 소비자의 사전 동의를 얻은 경우
  - 디지털 콘텐츠의 제공이 개시된 경우, (다만, 가분적 용역 또는 가분적 디지털콘텐츠로 구성된 계약의 경우 제공이 개시되지 아니한 부분은 청약철회를 할 수 있습니다.)
 
※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
 (색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)
SERVICE INFO
hỏi thăm dịch vụ

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close